vuthao
Repos
100
Followers
30
Following
1

Events

Created at 5 days ago
vuthao create branch api-gin-sqlx
Created at 5 days ago
Created at 6 days ago
Created at 1 week ago
Created at 1 week ago

Update function mload_url_generate

Created at 1 week ago
issue comment
Nghiên cứu error class có thể show các lỗi 500 internal server error

Cách sửa như sau: mở file includes\mainfile.php

Tìm đến dòng

require NV_ROOTDIR . '/vendor/autoload.php';

Thêm lên trên nó đoạn sau:

register_shutdown_function("fatal_handler");
function fatal_handler()
{
    $error = error_get_last();
    if (NV_DEBUG == 1 and $error !== NULL) {
        echo ('<pre><code>' . print_r($error, true) . '</code></pre>');
    }
Created at 1 month ago
issue comment
Block direct access to sitemap link

Sửa như thế này sẽ phải sửa vào rất nhiều module, cái này nên sửa vào trong cả hệ thống thì hay hơn @hoaquynhtim99

Created at 1 month ago
issue comment
Thay đổi định dạng tên các file log lỗi

fixed: https://github.com/nukeviet/nukeviet/commit/0da8d8a750a1b9fc96c105daab1befb5aa456aab

Created at 1 month ago

Fix file name logs

Created at 1 month ago
issue comment
Thay đổi định dạng tên các file log lỗi

+1

Created at 1 month ago

Support 8.2.1

Created at 1 month ago

Fix lang vi

Merge pull request #3545 from hoaquynhtim99/nukeviet4.6

Fix lang vi

Created at 2 months ago
pull request closed
Fix lang vi
Created at 2 months ago

Update roles.tpl

Created at 2 months ago

Create _config.yml

Created at 2 months ago
create branch
vuthao create branch main
Created at 2 months ago
create repository
vuthao create repository
Created at 2 months ago

Update action_mysql.php

Created at 2 months ago